Nikolina Sesar - Neurospine
Stručnjaci / Nikolina Sesar

Dr.
Nikolina Sesar

dr. med., spec. neurokirurgije

Dr. Nikolina Sesar specijalistica je neurokirurgije s užim interesom iz neurokirurške onkologije, funkcijske i stereotaksijske neurokirurgije te spinalne neurokirurgije i invazivnog liječenja boli.

Na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine. Za vrijeme studija radi kao demonstrator na katedri za patologiju i fiziologiju i kao asistent u kliničkim istraživanjima. Pripravnički liječnički staž završava u Kliničkom Bolničkom Centru Sestre Milosrdnice. U slijedeće dvije godine nakon diplomiranja radi na Stomatološkom fakultetu kao asistentica u nastavi iz fiziologije.

Od 2009. godine zaposlena je u KBC Sestre Milosrdnice na Klinici za Neurokirurgiju gdje obavlja veći dio specijalističkog usavršavanja. 2013. i 2014. boravi 8 mjeseci u UHC Caen, u Francuskoj gdje radi kao specijalizantica neurokirurgije.

U toku specijalističkog usavršavanja završava četiri međunarodna ciklusa tečaja neurokirurgije za specijalizante i mlade specijaliste Europskog udruženja neurokirurških društava (EANS) te uspješno polaže EANS-ov pismeni ispit.

2016. postaje prva žena specijalist neurokirurgije u Hrvatskoj.

2021.g. polaže ispit za liječničku licencu u Sjedinjenim Američkim Državama (USMLE) te 2021. i 2022.g. boravi godinu dana u SAD, u Portlandu, Oregon, gdje na klinici za neurokirurgiju OHSU (Oregon Health and Science University) završava prestižnu američku subspecijalističku edukaciju iz Funkcijske i Stereotaksijske neurokirurgije pod mentorstvom svjetskih pionira duboke mozgovne stimulacije. 2022. postaje USA Fellow of Stereotactic and Functional Neurosurgery.

Trenutno pohađa doktorski studij Biomedicina i zdravstvo Sveučilišta u Zagrebu, s temom doktorata iz duboke mozgovne stimulacije u liječenju Parkinsonove bolesti. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjigama, te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim neurokirurškim simpozijima kao aktivni sudionik te više puta kao predavač.

Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava: NANS (North American Neurostimulation Society), AANS (American Neurosurgical Society), Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju, Hrvatskog liječničkog zbora.

Ima položen ispit najviše razine poznavanja profesionalnog engleskog jezika za liječnike, OET (Occupational English Test), a fluentno govori i francuski, talijanski i španjolski.

Udana i majka dvoje djece.

Ostali stručnjaci odjela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Boris Božić

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.

Sergej Mihailovič Marasanov

Rođen sam 16. siječnja 1980. godine u Puli. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Bujama, gdje sam 1998. godine maturirao u Općoj gimnaziji. Studij medicine upisao sam iste godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagebu, gdje sam diplomirao 2004. godine, stekavši titulu doktora medicine. Obvezni liječnički pripravnički staž odradio sam u KBC-u Zagreb, gdje

Domagoj Gajski

Neurokirurg Domagoj Gajski rođen je u Zagrebu, diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, v.d. pročelnika Katedre za anatomiju i fiziologiju pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i radi kao specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Tajnik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju pri Hrvatskom liječničkom zboru i liječnik muške rukometne seniorske reprezentacije

Marina Raguž

Znanstveni rad započela je kao studentica 2010. godine na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Odsjeku za slikovni prikaz mozga te pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Radoša izradila znanstveni rad naslova „Postnatalne promjene u odnosu volumena moždanog tkiva i endokranijalnog volumena“ za koji je 2012. godine dobila Dekanovu nagradu. 2013. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost na

Mia Jurilj Sajko

Od prosinca 2019. do danas radi kao doktorica na specijalizaciji iz neurokirurgije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. U rujnu 2020. upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je trenutno doktorand na završnoj godini studija. Od travnja 2020. radi kao asistent u izvođenju vježbi na Katedri za anatomiju i fiziologiju pri

Ante Rotim

Ante Rotim diplomirao je 2017. godine na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 2018. godine na Klinici za neurokirurgiju KB Dubrava. Trenutno je zaposlen na Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre Milosrdnice“. Od 2018. godine radi kao klupski liječnik u RK PPD Zagreb, a od 2022. je i dio liječničke službe Hrvatske

Petar Marčinković

Dr. Petar Marčinković, spec.  neurokirurg Po završetku studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2013. godine), a potom i pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica u Zagrebu (2013.-2014.) zapošljava se kao doktor medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije gdje je ujedno dodatno educiran i certificiran u naprednom održavanju života