Stručnjaci / Boris Božić

Doc. dr. sc.
Boris Božić

dr. med., spec. neurokirurgije

Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” 1987. godine.

Boris Božić, rođen 21. rujna 1956. godine u Varešu. Specijalistički ispit položio je 1992. Godine, a magistarski rad “Učinak hiperosmolarnosti cerebrospinalnog likvora na intrakranijski talk” obranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine te stekao akademski stupanj magistar prirodnih znanosti iz područja biologije (biomedicina). Doktorsku disertaciju “Istraživanja ponašanja slabinske kralješnice u dinamičkim uvjetima” obranio je 1995. godine i stekao akademski stupanj doktor biomedicinskih znanosti iz polja medicine. U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. god., a u travnju 2003. godine u zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti i javno zdravstvo. U zvanje primarijus izabran je 2005. godine. 2014. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti grana anatomija, a 2011 god. u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, grana anatomija. 2015. izabran je u zvanje docenta na Kineziološkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za kolegij biomehanika i kolegij gerontokineziologija. Surađivao je u četiri znanstvenoistraživačka projekta potpomognuta od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Konzilijarni je neurokirurg u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu i sudjelovao je na brojnim domaćim te inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. 2017. postao je redovni član Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica.

Ostali stručnjaci odijela

Krešimir Rotim

Član Svjetske Akademije Neurokirurga (WANS). Potpredsjednik Svjetske Udruge Neurokirurških društava (WFNS). Dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini.

Tomislav Sajko

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.

Ante Subašić

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Ivan Škoro

Radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu od 2010. godine. Uže područje interesa mu je kirurgija vratne i slabinske kralježnice te endoskopska kirurgija hipofize.