Tihana Magdić Turković - Neurospine
Stručnjaci / Tihana Magdić Turković

Dr. sc.
Tihana Magdić Turković

dr. med., reanimatologije i intenzivnog liječenja, spec. anesteziologije, subspecijalist intenzivne medicine

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Subspecijalist intenzivne
medicine. Akupunkturolog. Član Europskog udruženja anesteziologa (ESA) i Europskog udruženja za regionalnu anesteziju (ESRA). Predavač na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Područja interesa su regionalna anestezija i
liječenje boli.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala 2003. godine, a 2007. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja na Zavodu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, koju završava polaganjem specijalističkog ispita 2013. godine. Kroz 2011. godinu završava jednogodišnji tečaj akupunkture organiziran u sklopu Hrvatskog društva za akupunkturu Hrvatskog liječničkog zbora. Od 2013. godine radi kao specijalist anesteziolog na Zavodu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra “Sestre milosrdnice” na lokaciji Vinogradska cesta.

Područje interesa joj je liječenje boli i regionalna anestezija/analgezija iz kojeg pasivno i aktivno pohađa brojne domaće i međunarodne tečajeve. Od 2009. je instruktor oživljavanja odraslih i djece, te sudjeluje na brojnim tečajevima diljem Hrvatske. Od 2017. godine je direktor tečajeva oživljavanja odraslih u organizaciji Hrvatskog društva za reanimatologiju. Doktorsku disertaciju u sklopu postdiplomskog znanstvenog studija Biomedicina i zdravstvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Povezanost perkutane traheotomije i ventilacijske pneumonije” obranila je 2016. godine. Od 2017. godine je voditelj Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ na lokaciji Draškovićeva. Od 2018. godine predaje kao vanjski suradnik na kolegiju Temelji liječničkog umijeća (TLU) na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od iste godine predaje na kolegiju Terapija boli na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Član je Radne skupine HLK/HDARIM za Prijeanestezijsku procjenu i pripremu odraslog pacijenta za operacijski zahvat ili dijagnostičko/terapijski postupak.

Ostali stručnjaci odjela

Željko Ivanec

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Diplomirao je 1981. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1993. specijalizirao anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.

Inga Mladić Batinica

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja; uža specijalizacija intenzivna medicina. Član Europskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje (ESAIC), Hrvatskog društva za intenzivno liječenje (HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta (HDZODP), Udruge Tomislav Halapir za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.

Dragan Mihaljević

Dr. Dragan Mihaljević pridružuje se našem timu kao anesteziolog i ekspert u liječenju akutne i kronične boli, neinvazivnim i invazivnim postupcima. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2012. godine, položenog stručnog ispita 2013. godine i rada u ambulanti obiteljske medicine, 2014. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Zagrebu na Klinici za