Inga Mladić Batinica - Neurospine
Stručnjaci / Inga Mladić Batinica

Dr. med.
Inga Mladić Batinica

dr. med., reanimatologije i intezivne medicine, spec. anesteziologije

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja; uža specijalizacija intenzivna medicina. Član Europskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje (ESAIC), Hrvatskog društva za intenzivno liječenje (HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta (HDZODP), Udruge Tomislav Halapir za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje na području anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.

Dr. Inga Mladić Batinica, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. Nakon obavljenog pripravničkog staža u KB „ Merkur“, 2006. započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u KBC Sestre milosrdnice. Specijalistički ispit iz anesteziologije uspješno polaže 2012., te od tada radi kao anesteziolog na Zavodu za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC Sestre milosrdnice.
Područje interesa joj je neuroanesteziologija. 2010. upisuje poslijediplomski studij na Sveučilištu u Osijeku u suradnji s Institutom Ruđer Bošković pod nazivom Molekularne bioznanosti, te započinje izradu svoje doktorske dizertacije iz područja neuroanesteziologije. U više navrata boravi u Udinama i Padovi na usavršavanju iz neuroanesteziologije.
Aktivno je sudjelovala u nizu stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te bila predavač na nizu simpozija i tečajeva trajnog medicinskog usavršavanja u organizaciji Medicinskog fakulteta ili stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora.
Autor je i koautor niza znanstvenih i stručnih radova iz područja anesteziologije. Član je Hrvatskog društva za intenzivno liječenje ( HDAIL), Hrvatskog društva za zbrinjavanje otežanog dišnog puta ( HDZZODP), Europskog anesteziološkog društva (ESA), Europskog društva za regionalnu anesteziju ( ESRA), te jedan od osnivača Udruge „ Tomislav Halapir“ za kontinuiranu edukaciju, profesionalni razvoj i usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i liječenja boli u Republici Hrvatskoj.

Ostali stručnjaci odjela

Željko Ivanec

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Diplomirao je 1981. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1993. specijalizirao anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.

Tihana Magdić Turković

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Subspecijalist intenzivne
medicine. Akupunkturolog. Član Europskog udruženja anesteziologa (ESA) i Europskog udruženja za regionalnu anesteziju (ESRA). Predavač na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Područja interesa su regionalna anestezija i
liječenje boli.

Dragan Mihaljević

Dr. Dragan Mihaljević pridružuje se našem timu kao anesteziolog i ekspert u liječenju akutne i kronične boli, neinvazivnim i invazivnim postupcima. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2012. godine, položenog stručnog ispita 2013. godine i rada u ambulanti obiteljske medicine, 2014. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Zagrebu na Klinici za