Stručnjaci / Ivan Cvjetko

dr. sc.
Ivan Cvjetko

prim. dr. med., spec. vaskularne kirurgije

Interesna sfera su mu kirurgija aorte, karotidna kirurgija u lokalnoj anesteziji, reoperacije arterija, endodermalna ablacija vena, kronične rane i otvorena kirurgija nakon endovaskularnog liječenja.

Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta 1999. godine u Zagrebu. Od 1996. do 1998. sudjeluje u znanstvenoistraživačkom radu kod prof. dr. Beliczae na Zavodu za patologiju KB „Sestre Milosrdnice“ te izlaže radove na 8., 9. i 10. međunarodnom kongresu komparativne patologije Ljudevit Jurak. Od 1998. do 2001. sudjeluje u znanstvenoistraživačkom radu kod prof. dr. Sutlića na Odjelu za kardijalnu kirurgiju KB „Dubrava“ (rezultati su prezentirani na više stručnih skupova u domovini i inozemstvu). Dobitnik je više nagrada: Ann Arbor Public Schools: School Bell Certificate (for outstanding achievement), Nagrada rektora Sveučilišta u Zagrebu za najbolji studentski rad, Treći hrvatski kongres o aterosklerozi, Šibenik: nagrada za najboljeg mladog istraživača, 2015 VAS Vascular Independenrt Research and Education European Organisation, visitng grant. Od 2018. do 2019. bio je pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju u KB Merkur, a sudionik je i stručnih društava: Croatian society for vascular surgery (ExCo member), UEMS (national representative), ESVS Vascunet committee member; European Society for Vascular Surgery (nationL delegate 2017-2020, International Union of Angiology (national delegate 2010-2014), MLAVS (national delegate), Eurasian Association for Angiologists and Vascular Surgeons (national delegate), International Forum for Minisurgery and Phlebectomy of Varicose Veins, Central European Venous Forum. Bio je predsjednik organizacijskog odbora kongresa: XXIX MLAVS Zagreb, Carotid artery and stroke CSVS, Zagreb i Periperal arterial disease, CSVS, Zagreb.

Ostali stručnjaci odijela

Marina Zmajević Schönwald

Nakon studija medicine specijalizira neurologiju. Radi kao neurolog liječeći bolesnike s teškim cerebrovaskularnim poremećajima unutar Odjela intenzivne skrbi Klinike za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice”.

Vanja Bašić Kes

Radi kao specijalist neurologije, pročelnica je Katedre za neurologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu te Specijalist neurolog u KBC „Sestre milosrdnice“ i na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Sanja Tomasović

Dos.dr.sc.Sanja Tomasović, specijalistica neurologije u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Predstojnica Klinike. Docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Član Hrvatskog neurološkog društva.